Postovi

IZBJEGAVANJE I SMANJENJE OTPADA

  Ukoliko želimo naše ponašanje u skladiti sa ekološkim normama, već u kupovini moramo razvijati prijateljski odnos prema okolišu. Naprimjer , možemo kupovati proizvode koji nisu štetni po okoliš, odnosno one koji na ambalaži imaju otisnut ekološki znak. (Vidi poglavlje Ekološke oznake.) N e kupujmo proizvode kratkog vijeka trajanja koji ubrzo postaju smeće. T reba kupovati proizvode u povratnoj ambalaži, kao i proizvode za čiju je amabalažu osigurana reciklaža. P r i j a t e l j s k i o d n o s p r e m a o k o l i š u pokazujemo ako: − K oristimo povratnu staklenu a mbalaž u umjesto nepovratne. Povratna staklena boca za mineralnu vodu ili Coca-colu z a m j e n j u j e n a j m a n j e 3 0 s t a k l e n i h nepovratnih ili plastičnih boca. - K oristim - K oristimo baterije za ponovno punjenje koje se mogu puniti i preko 500 puta. - Stare predmete pokušamo iskoristiti u neku drugu svrhu ili poklanjamo . - Metalne doze za napitke i zbjegavamo i koristimo povratne staklene boce. - Plasticn

OBRADA KOMUNALNOG OTPADA Spalionica

Slika
                  Cjelovit sistem upravljanja o tpadom p o d r a z u m i j e v a o b r a d u n e i z d v o j e n o g otpada prije konačnog odlaganja na d e p o n i j u .   P o s t o j i c i j e l i n i z r a z l i č i t i h m e h a n i č k i h , b i o l o đ k i h i t e r m i č k i h p o s t u p a k a o b r a d e o t p a d a .   T e r m i č k i p o s t u p c i o s i g u r a v a j u v i đ e s t r u k o smanjenje volumena otpada čime se smanjuje potreba za novim deponijama. Izgaranje, odnosno spaljivanje otpada, dosada je u svijetu najčeđăe koriđtena tehnologija termičke obrade komunalnog o t p a d a . P o n a č i n u r a d a s p a l i o n i c a otpada je vrlo slična termolektrani.   Obično se u spalionicama proizvodi i e l e k t r i č n a e n e r g i j a , a o p r e m l j e n j e s u modernim uređajima za čišćenje dimnih plinova. Najviše takvih postrojenja je u razvijenim državama svijeta, prvenstveno u Japanu, SAD i Zapadnoj Evropi. Razlog leži u tome što se radi o ekološki naprednim te